Archives for admin

Subsidie voor werkatelier

DLL heeft van de provincie Overijssel een subsidie ontvangen voor een werkatelier om een plan te maken tav een zonneveld. In dit atelier gaan we in samenwerking met Antea Group een gezamelijke visie op stellen. Samen met de omwonenden, belangstellenden en DLL kijken we of het mogelijk is om een zonneveld te realiseren aan de Waterinkweg.

Meer informatie over deze subsidie: http://www.overijssel.nl/…/subsid…/@G8M/energielandschappen/

Inloopavonden Zonnepanelenveld

Op vrijdag 16 oktober 2015 en woensdag 21 oktober 2015, tussen 20.00 en 22.00 uur zijn er inloopavonden gepland waarin informatie uitgewisseld kan worden over het zonnepanelenveld. Omwonenden van de Waterinkweg hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Alle inwoners van Lemelerveld zijn natuurlijk van harte welkom op een van beide avonden.

 

Zonnepanelenveld

Een LemelerVELD met zonnepanelen, “gedragen” door de inwoners. Dat was de ”rode draad” in de presentatie van Marcel Reimink, dinsdagavond in kulturhus de Mozaïek. Een veld van de gemeente dat minimaal 10 jaar beschikbaar is. Het ligt aan de Waterinkweg achter de woningen richting de boerderij van de familie de Vos.

Belangstellenden en uitgenodigde bewoners konden kennis nemen van de plannen. Het betreft een idee van de werkgroep van Duurzaam-Leefbaar Lemelerveld om bij te dragen aan een duurzaam Lemelerveld. Met de bewoners praten in een bewustwordingsproces dat langzaam moet groeien, is een belangrijk onderdeel in dit hele proces.

Op z’n helder Lemelervelds ging Marcel de discussie aan op vragen vanuit de zaal. René Neimeijer, adviseur Ruimtelijke Ordening van buro Antea (v/h Oranjewoud) is betrokken bij dit project. Het betreft een gebied met 3200 panelen, waarvan de opbrengst berekend is op het verbruik van 200 woningen. De energie van de zonnepanelen wordt geleverd aan een nog overeen te komen energiemaatschappij.

In het najaar komt de werkgroep met meer info over de voortgang van het project. De werkgroep zoekt belangstellenden die mee willen denken om dit project verder in te vullen. Dit houdt tevens in dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt hoe het eruit zal zien. Het streven is om er een ”mooi” zonnepanelenVELD van te maken. Om beroep te doen op 75% subsidie van de investering is de voorwaarde dat het project in de bebouwde kom ligt. 25% van de investering moet uit eigen gelederen komen. Dit wordt geraamd op € 200.000,–. Belangstelling? Neem dan contact op met ons via info@duurzaamleefbaarlemelerveld.nl.

Woonvisie Lemelerveld

Begin maart (2015) nam wethouder Agricola het rapport Woonvisie Lemelerveld in ontvangst van Gerrit Hoogenboom, voorzitter van de werkgroep. De start is bijna anderhalf jaar terug ontstaan bij het aanbieden van een tweetal rapporten van Welzijn Ouderen Lemelerveld over toekomstige woonwensen en het bouwen van seniorenwoningen/appartementen bij Brugstede.

Duurzaam Leefbaar Lemelerveld, Plaatselijk Belang, Welzijn Ouderen hebben daarna vanaf april 2014 gebrainstormd over de aanpak, de doelstelling en de uitgangspunten om daarna tot een Lemelerveldse ambitie te komen. Hoe maak je Lemelerveld aantrekkelijk en waaraan is behoefte? 1% groei moet mogelijk zijn!

Zo is een poll onder 70 jongeren gehouden met een verrassende uitkomst. Tweederde van de Lemelerveldse jongeren willen in Lemelerveld blijven. Ouderen, die nu veelal over een eigen woning beschikken, willen later toch overstappen naar een huurwoning die geschikt is voor zorg en een minder grote tuin. De bestaande woningvoorraad zou voor de toekomst energiezuinig gemaakt moeten worden.

De werkgroep onder auspiciën van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld heeft zich laten informeren door de gemeente, de woningbouwcorporaties en de plannenmakers van de locaties Jansen en Dorpsstraat. The Citadel Company heeft haar expertise toegelicht in de ontwikkeling van complete wijkvernieuwing.

Economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn belangrijk, vooral nu het winkelaanbod in een neerwaartse spiraal zit en de vergrijzing de komende jaren enorm toeneemt. Daar krijgt Lemelerveld ook mee te maken en daar moet nu op ingespeeld worden, aldus Gerrit Hoogenboom tegen een grote groep belangstellenden in kulturhus de Mozaïek. Het rapport is bedoeld als input voor de gemeente Dalfsen voor een gemeente brede woonvisie 2016-2012.

NL Doet; wij doen mee, u ook?

Op zaterdag 21 maart kan je bij het Natuurbad Heidepark meedoen aan de landelijke NL Doet actie. In het kader van die actie organiseert St. Natuurbad Heidepark een snoei dag.

We zoeken vrijwilligers daarvoor vanaf 10.00 ben je van harte welkom. Er wordt voor koffie en broodjes gezorgd. Graag zelf snoeigereedschap meenemen.